Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

 Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Tekno B.V. te De Lier (kvk27216325)

 

 1. ALGEMEEN

A. Alle overeenkomsten van de koop en verkoop met Tekno B.V. (nader te noemen Tekno) zijn uitsluitend onderworpen aan de navolgende voorwaarden. Afwijkende en aanvullende voorwaarden en bedingen gelden slechts, indien en voorzover die door Tekno uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

B. Alle door Tekno gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Tekno acht zicht alleen gebonden aan haar offerte na een schriftelijke aanvaarding van de afnemer. Een door Tekno gezonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke aanvaarding. Door Tekno verstrekte afbeeldingen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen en kleuren opgenomen in folders e.d. gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of tot ontbinding van tot stand gekomen overeenkomsten.

C. Transacties worden slechts afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten gevolgen van enige rechten en/ of accijnzen, fabrieksprijzen, valuta, of arbeidskosten, en deze prijsverhogingen treden op na het tijdstip van afsluiting van de transactie en voor de definitieve gehele oplevering, dan behouden wij ons het recht om het prijsverschil aan de opdrachtgever door te berekenen. Opdrachtgever heeft als dan het recht om binnen acht (8) dagen na kennisgeving de transactie (schriftelijk en aangetekend) te annuleren.

2. LEVERINGEN

A. Alle goederen worden verzonden voor rekening en risico van de koper, dit met inbegrip van vrachtvrije verzendingen.

B. Levertijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Overschrijding van de levertijd of de reparatieduur kan de afnemer nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of annulering van de bestelling of opdracht. Tekno zal dan binnen een redelijk te stellen termijn alsnog presteren.

C. In geval door omstandigheden ( overmacht ), ook indien deze haar oorzaak bij Tekno vinden, Tekno tijdelijk of blijvend verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Tekno het recht ter harer keuze die overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of uit te laten voeren. Tekno stelt van een dergelijk besluit de koper in kennis.

D. Klachten omtrent ontbrekende of niet bestelde goederen dienen ons schriftelijk te worden vermeld. De afnemer dient ons dan bovendien binnen drie (3) dagen na aflevering van de goederen de paklijst terug te zenden onder opgaven van het manco of surplus. Klachten omtrent uiterlijk waarneembare gebreken dienen ons binnen acht (8) dagen na aflevering van de goederen schriftelijk en gemotiveerd te worden vermeld. De afnemer dient ons in gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken en te corrigeren. Bij gebreke van stipte inachtneming van het hierboven bepaalde vervalt iedere aanspraak van de afnemer te dierzake.

E. Een koper, die een van zijn werknemers, of een derde, mondeling of schriftelijk opdracht pleegt te geven goederen voor zijn rekening bij Tekno te kopen en af te halen, dient Tekno schriftelijk mede te delen indien de opdracht een eind heeft genomen. Indien dat niet geschiedt, is de koper aansprakelijk voor schade welke voor Tekno mocht ontstaan als goederen aan iemand zijn meegegeven die namens die koper tot het kopen en het in ontvangst nemen van de goederen niet gerechtigd was.

F. Klachten laten de betalingsverplichting van de koper onverlet.

3. EIGENDOM / EIGENDOMSVOORBEHOUD

A. Goederen die als gevolg van reparatie opdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van Tekno tot volledige voldoening van hetgeen wij van de opdrachtgever te vorderen hebben.

B. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Tekno tot voldoening van al hetgeen, uit welke hoofde dan ook, van de koper te vorderen is. De goederen mogen door de koper niet worden doorverkocht, verpand of onder welke titel dan ook aan derden in eigendom of gebruik worden gegeven.

4. BETALING

A. Alle betalingen dienen contant voldaan te worden, tenzij anders overeengekomen.

B. Facturen voor levering zijn uitsluitend betaalbaar bij Tekno.

C. In geval van betaling later dan acht (8) dagen is de koper zonder sommatie of in gebreke stelling in verzuim, en is over het gehele bedrag twee (2) procent rente per maand verschuldigd.

D. In geval van niet tijdige betaling zal Tekno de daardoor veroorzaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van de koper mogen vorderen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op vijftien (15) procent van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 50,- Tekno in niet gehouden aan te tonen, dat zij deze inderdaad hebben gemaakt.

E. Koper kan betaling niet weigeren of terugeisen op grond van het feit dat Tekno zijn garantieverplichtingen niet, nog niet of geheel niet is nagekomen.

F. Tekno is gerechtigd haar vorderingen op haar koper te verrekenen met de schulden die Tekno aan die koper heeft, zelfs indien de vorderingen op die koper niet opeisbaar zijn.

5. GARANTIE

A. Tekno geeft op alle bij haar gekochte hardware een omruilgarantie voor de duur van een 1 week. Indien de koper gedurende deze garantietermijn, herstelling of verandering aan het geleverde verricht of laat verrichten door derden of indien de koper aan enige betalingsverplichtingen jegens Tekno niet voldoet vervalt genoemde garantieverplichting.

B. Deze omruilgarantie is niet van toepassing indien het een product betreft dat niet standaard op voorraad wordt gehouden, en dus speciaal voor een klant besteld moet worden. Omruilgarantie is niet van toepassing op verbruiksmaterialen zoals inkt, papier, accu’s, batterijen etc. Omruilgarantie is niet van toepassing op software.

C. In geval de importeur/ fabrikant van het product een langere garantie geeft dan de garantie van Tekno, zal Tekno bemiddelen tussen importeur/ fabrikant en de klant, om zo mogelijk de klant in de gelegenheid te stellen die garantie te benutten. Hiervoor zullen onkosten in rekening gebracht worden aan de klant.

D. In geval van een garantie claim dient het product altijd compleet in de oorspronkelijke staat in de originele verpakking en zonder gebruikssporen te worden aangeleverd bij Tekno waarbij de aankoopnota getoond dient te worden.

6. GESCHILLEN

A. Op ALLE uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is het Nederlands Recht van toepassing.

B. Bevoegd is bij uitsluiting de rechtbank te Rotterdam,

Whatsapp contact
Copyright Tekno B.V. 2021