Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Tekno B.V.

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities. 4

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 5

Artikel 3 - Toepasselijkheid. 5

Artikel 4 - Het aanbod. 6

Artikel 5 - De overeenkomst 6

Artikel 6 - Herroepingsrecht 7

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping. 7

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 8

Artikel 9 - De prijs. 8

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie. 8

Artikel 11 - Levering en uitvoering. 9

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging. 10

Artikel 13 - Betaling. 10

Artikel 14 - Aansprakelijkheid en vrijwaring. 11

Artikel 15 - Eigendomsvoorbehoud. 11

Artikel 16 – Ontbinding en opschorting. 11

Artikel 17 - Intellectueel eigendomsrecht 12

Artikel 18 - Auteursrechten op drukdesigns. 13

Artikel 19 - Voorwaarden specifiek voor zakelijke afnemers. 13

Artikel 20 - Klachtenregeling. 14

Artikel 21 - Geschillen. 14

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Afnemer: de derde die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer, al dan niet handelende in uitoefening van beroep of bedrijf;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Dealer: de afnemer waarmee ondernemer een dealerovereenkomst heeft.

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de afnemer of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Maatwerk: het vervaardigen en leveren van producten of diensten naar de door afnemer opgegeven specificaties.

Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

Ondernemer: de gebruiker van deze algemene voorwaarden zoals omschreven in artikel 2 die producten en/of diensten (op afstand) aan afnemers aanbiedt;

Overeenkomst: een overeenkomst tussen ondernemer en een derde;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam:                                        Tekno B.V.;

Adres:                                        Coldenhovelaan 8, 2678 PS, De Lier

Telefoonnummer:                      0174 - 725600

E-mailadres:                               info@tekno.nl

KvK-nummer:                             27216325

BTW-identificatienummer:         NL003322592B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke - al dan niet op afstand - tot stand gekomen overeenkomst en op iedere bestelling tussen ondernemer en afnemer.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is lid 2 en 3 van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 1. Ondernemer behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, voor zover door deze wijziging door Afnemer te verschaffen prestatie niet wezenlijk afwijkt van de toegezegde prestatie. Consument wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien Verkoper niet binnen veertien (14) dagen na de schriftelijke mededeling van de wijziging te hebben gedaan, een schriftelijk protest daartegen van Consument heeft ontvangen.

 

 

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, heeft ondernemer te allen tijde het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde dat de ondernemer hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens de ondernemer zou kunnen doen ontstaan.
 3. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de uitsluitend een consument de overeenkomst ontbinden.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en onbeschadigde Tekno-verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Zo dient het onbeschadigde product voorzien te zijn van alle documenten (zoals bijv. certificaten) en de nog te monteren losse onderdelen.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 1 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de ondernemer of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. Ook het risico op schade tijdens de retourzending is voor rekening van consument.

 

 

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn, of;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 1. Ondernemer behoudt tevens het recht om de afgesproken prijs eenzijdig te verhogen. Mits de Ondernemer dit binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst aan de Afnemer laat weten. De Consument heeft in het geval van eenzijdige prijsverhoging door Ondernemer altijd de mogelijkheid om de overeenkomst binnen veertien (14) dagen na de bekendmaking hiervan te ontbinden.
 2. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • de afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 1. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Bij ontvangst van de producten dient de conformiteit van de producten direct gecontroleerd te worden. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten die ten tijde van ontvangst van de producten aanwezig zijn, dienen binnen 7 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden met alle geleverde toebehoren, in de originele staat en in de originele verpakking.
 3. Voor eventuele gebreken die zijn ontstaan nadat de producten in conforme staat zijn ontvangen, geldt een garantietermijn van 6 maanden na ontvangst van de producten. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.


 4. De garantie geldt niet indien:
 • De afnemer de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Indien afnemer ten tijde van de aflevering niet aanwezig is, dan wel niet in staat is om de goederen in ontvangst te nemen, of anderszins in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, dan heeft ondernemer het recht om de aflevering om te zetten in een afhaalplicht van de afnemer aan het door de vervoerder opgegeven adres, nadat afnemer daarvan in kennis is gesteld.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij afnemer akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De afnemer heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de afnemer geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. De afnemer zal de keuze worden geboden om de overeenkomst te ontbinden of levering van het vervangende product te accepteren. Het niet leverbaar zijn van een besteld product geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van verzending aan de afnemer of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Reserveringen

 1. In geval van reserveringen van nog niet beschikbare producten, dient de afnemer een aanbetaling van per gereserveerd product te verrichten. De producten worden pas gereserveerd nadat de betaling door de ondernemer is ontvangen. De ondernemer stuurt de afnemer een restantfactuur zodra de reservering gereed is om uitgeleverd te worden. Eerst na betaling van de restantfactuur wordt de reservering aan de afnemer geleverd. De reservering vervalt indien de ondernemer binnen 30 dagen na verzending van de restantfactuur geen betaling van de restantfactuur heeft ontvangen. In dat geval wordt de helft van de aanbetaling automatisch geretourneerd.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de afnemer de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. Indien de afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de afnemer een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,- en een maximum van € 6.775. De ondernemer kan ten voordele van de afnemer afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 4. In geval van wanbetaling van de afnemer heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Ondernemer is niet aansprakelijk voor door de afnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te lijden schade, direct of indirect, vanwege het door ondernemer niet (tijdig) of slechts ten dele uitvoeren van de op haar rustende verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.
 2. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie. Indien ondernemer om welke reden dan ook aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, zulks met een maximum van € 250,-.
 3. De afnemer vrijwaart ondernemer tegen iedere aanspraak van derden verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Eventuele schadeclaims dienen onverwijld, doch uiterlijk 24 uur na het ontstaan van de schade, schriftelijk bij ondernemer te worden ingediend op straffe van verval.
 5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de ondernemer of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 15 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door de ondernemer geleverde zaken blijven eigendom van de ondernemer tot aan het moment dat de afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de ondernemer uit hoofde van enige met de ondernemer gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken of het verrichten van werkzaamheden of diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.
 2. De ondernemer behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen, auto's, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van de afnemer onder welke titel dan ook, onder zich heeft, onder zich te houden totdat de afnemer volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens de ondernemer heeft voldaan (retentierecht).
 3. Voor transacties met een afnemer gevestigd in een land waar een verlengd eigendomsvoorbehoud geldt, heeft de ondernemer het recht het aldaar geldende verlengd eigendomsvoorbehoud op ieder voor haar wenselijk moment van toepassing te verklaren.

 

 

Artikel 16 – Ontbinding en opschorting

Ontbinding

 1. Indien de afnemer een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is ondernemer bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Voorts is ondernemer bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
 • na het sluiten van de overeenkomst, de ondernemer omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de afnemer niet langer van de ondernemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de ondernemer kan worden gevergd;
 • de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de afnemer onder curatele wordt gesteld;
 • de afnemer komt te overlijden.
 1. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van de ondernemer op de afnemer onmiddellijk opeisbaar.
 3. Indien de ondernemer de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is de ondernemer niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
 4. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de afnemer, is de afnemer aansprakelijk voor de door de ondernemer geleden schade.

Opschorting

 1. Indien de afnemer een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft de ondernemer het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Voorts is de ondernemer bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
 • na het sluiten van de overeenkomst de ondernemer omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de ondernemer kan worden gevergd.
 1. de ondernemer behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17 - Intellectueel eigendomsrecht

 1. De ondernemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot de door haar vervaardigde en/of geleverde producten, geleverde diensten, en ten aanzien van de producten of diensten waarvan wij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom hebben of geldend kunnen maken.
 2. Het is u uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten, merken en logo’s en andere geestesproducten van ons, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts toegestaan na onze voorafgaande schriftelijke toestemming. De afnemer heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor uw eigen intern gebruik, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
 3. Alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan in de uitvoering van de overeenkomst berusten uitsluitend bij de ondernemer en mogen zonder voorafgaande toestemming van de ondernemer noch geheel noch gedeeltelijk in enigerlei vorm worden gereproduceerd of nagemaakt, noch ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor het door de gebruiker is verstrekt en/of geleverd.
 4. Het is niet toegestaan om welke (inhoudelijke) informatie, producten of diensten dan ook die op onze website worden aangeboden voor welk commercieel, of concurrerend doel of activiteit dan ook door te verkopen, door te lichten, te reproduceren, deeplinken, gebruiken, kopiëren, tonen of downloaden.

 

Artikel 18 - Auteursrechten op drukdesigns

 1.  Indien de klant een eigen ontwerp aanlevert, of op enige andere wijze invloed uitoefent op het product (tekstpersonalisatie), geeft de klant ten opzichte van Tekno B.V. de verzekering dat op tekst en motief geen rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken op auteurs-, persoonlijkheids- of handelsnaamrechten komen in dat geval volledig voor rekening van de klant. De klant verzekert eveneens dat hij door de individualisering van het product ook geen inbreuk maakt op andere rechten van derden.

 2. De klant zal Tekno B.V. vrijwaren van alle vorderingen en aanspraken op grond van inbreuk op dergelijke rechten van derden, voor zover de klant dient in te staan voor de schending van zijn plichten. De klant vergoedt Tekno B.V. alle daaruit voortvloeiende kosten voor verdediging en andere schade.

Artikel 19 - Voorwaarden specifiek voor zakelijke afnemers

 1. Onverminderd de overige artikelen uit deze algemene voorwaarden, is dit artikel aanvullend van toepassing op uitsluitend afnemers handelende in de uitoefening van beroep of bedrijf. Bij interne tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van dit artikel en andere bepalingen uit de algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit dit artikel.
 2. Alle met de ondernemer gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door de ondernemer, dan wel doordat de ondernemer met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden de ondernemer eerst, nadat en voor zover deze door de ondernemer zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. De afnemer wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met de ondernemer gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien de afnemer niet binnen 8 dagen, nadat hij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. De afnemer wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat de ondernemer met de werkzaamheden waarop de wijziging/aanvulling betrekking heeft, is aangevangen.
 3. Voor iedere opdracht stelt ondernemer afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door ondernemer te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc. Ingeval van verhoging van één van deze factoren is ondernemer gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
 4. De ondernemer is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te verlangen.
 5. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen ondernemer en afnemer. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.

Betalingscondities in geval van maatwerk

 1. Afnemers betalen 25% van het totale orderbedrag zodra de order voor akkoord is getekend. Daarna wordt de werktekening gemaakt door de ondernemer.
 2. Door de ondernemer wordt een 2e termijn van 25% van het totale orderbedrag in rekening gebracht zodra de werktekening voor akkoord getekend is door de afnemer. Zodra deze betaling door de ondernemer ontvangen is wordt de productie van de order gestart.
 3. De betaling van de laatste termijn, 50% van de totale order, dient door de ondernemer ontvangen te zijn voordat de miniaturen afgeleverd worden.

 

 

 

Betalingscondities bij overeenkomsten met dealers

 1. Bij iedere reservering dient de dealer een aanbetaling van 10% te voldoen over het totale gereserveerde bedrag tenzij anders overeengekomen. De reservering is van kracht zodra de betaling door de ondernemer ontvangen is.
 2. De ondernemer stuurt de dealer een restantfactuur zodra de reservering gereed is om uitgeleverd te worden.
 3. Na ontvangst van de betaling door de ondernemer, wordt de reservering geleverd.
 4. De ondernemer is gerechtigd de reservering te annuleren indien de dealer niet binnen een termijn van 30 dagen de restantfactuur voldaan heeft. De ondernemer retourneert de helft van de 10% aanbetaling op dezelfde wijze zoals deze in eerste instantie voldaan is.

Artikel 20 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht schort de verplichtingen van de afnemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 21 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de afnemer woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
Copyright Tekno B.V. 2021